REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLATFORMA MEBLI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin:

 • skierowany jest do konsumentów, przedsiębiorców-konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego Platforma Mebli,
 • określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Platforma Mebli działającym pod adresem: www.platformamebli.pl

Korzystanie z niniejszego Sklepu Internetowego jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz, że wyraża zgodę na jego treść

Cennik umieszczony na stronie internetowej www: https://platformamebli.pl/ ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. tj. Michał Kliszczun, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EGEN Michał Kliszczun, której nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 6191983978 oraz numer statystyczny REGON: 301480961, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży produktów, adres poczty elektronicznej: biuro@platformamebli.pl, numer telefonu: 787 083 714

Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia.

 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą ikony kup teraz oraz Formularza Zamówień dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 4. Wszystkie sprzedawane produkty zawierają dokładny opis ich właściwości. Opis odpowiada właściwościom produktów sprzedawanych na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Klient chcąc złożyć zamówienie zaznacza odpowiednie pola o nazwie: kolor blatu, kolor stali, wskazując tym samym szczegółowe wytyczne dotyczące zamawianego produktu. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie produkt, który zamierza nabyć. Podczas wyboru produktów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych produktów lub usuwanie ich z koszyka.
 6. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie rubryki formularza zamówienia prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu internetowego, w tym zawierania Umów, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę, Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 8. Jeśli faktura ma zostać wystawiona przez Sklep, należy podać wszystkie dane niezbędne do jej prawidłowego wystawienia, w szczególności nazwę podmiotu, dane oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
 9. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionego towaru Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów dostawy (przesyłki zwrotnej do magazynu Sprzedawcy), a także poniesienia kosztów ponownej dostawy, która będzie realizowana po wcześniejszym wyjaśnieniu sytuacji. Towar nadany zostanie pierwszym możliwym transportem, po wcześniejszym uzgodnieniu nowego terminu z Klientem.

ZAPŁATA CENY

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za wszystkie Produkty:
  • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie przesłanej drogą elektroniczną faktury.
  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Serwis Przelewy24 umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, automatycznie zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24.pl. Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Serwis Przelewy24 (zwany dalej „Serwisem”) jest własnością firmy PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, serwis@paypro.pl. Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy kierować pod wymienione telefony i adresy.
 2. Klient dokonuje zakupu produktu zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w przesłanej fakturze. Termin na dokonanie płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu zakupu chyba, że ustalono z Klientem inaczej.
 4. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

DOSTAWA TOWARÓW

 1. Produkty zakupione przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.
 2. Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia produktu.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 24h do 35 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy,
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta w punkcie odbioru osobistego – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Klient powinien odebrać Produkt w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę, że Produkt jest gotowy do odbioru.
 7. Zaleca się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie taśmy, opakowania stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji zaleca się, aby Kupujący w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ZWROTY

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Reklamacje mogą być składane:
  • osobiście w siedzibie Sprzedającego,
  • pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego:  Słupia pod Bralinem 63-642 Perzów,
  • w formie elektronicznej pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@platformamebli.pl
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Słupia pod Bralinem 63-642 Perzów.
 6. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  • pisemnie na adres: Słupia pod Bralinem 63-642 Perzów,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@platformamebli.pl

 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w zakładce Regulaminu. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Zwrotom podlegają tylko meble standardowe, to znaczy o standardowych wymiarach, bez wprowadzonych jakichkolwiek zmian w wyglądzie zewnętrznym mebla, które zostały wcześniej indywidualnie ustalone z Kupującym i różnią się od mebla standardowego.
 4. Każdy mebel, który posiada zmiany w wymiarach lub wyglądzie zewnętrznym nie podlega zwrotowi, ponieważ został wykonany na indywidualne zamówienie Klienta, według jego potrzeb.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Księgarni Internetowej). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mają obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mogą zwrócić Produkt na adres: Słupia pod Bralinem 63-642 Perzów.
 8. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Na zwrot towaru standardowego Klientowi przysługuje 14 dni, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient objął rzecz w posiadanie lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (  U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.). Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych produktów.
 3. Sprzedawca zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumentów.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszenia praw Klienta. Nie mogą być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.
 5. Klient, będący konsumentem, ma możliwość zainicjowania polubownego rozwiązania sporu ze Sprzedającym drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL. Wykonawca oświadcza, że nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat:
  
Platforma Mebli - Słupia pod Bralinem 63-642 Perzów,
  biuro@platformamebli.pl
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) / Nazwa firmy
– Adres konsumenta(-ów) / Adres Przedsiębiorcy-Konsumenta
– Podpis konsumenta(-ów) / Podpis Przedsiębiorcy-Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data
  (*) Niepotrzebne skreślić. 

Platforma Mebli EGEN Michał Kliszczun © 2023
projekt i realizacja: DST DESIGN